ISO 26000 is bedoeld om organisaties te helpen een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Om algemeen begrip in maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen, en om andere instrumenten en initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te vullen, niet om die te vervangen.


ISO 26000 geeft handvatten om organisatie te ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 'op maat' in te vullen.

ISO 26000 geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. Daarnaast geeft de richtlijn handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie.

Bij het toepassen van deze internationale norm wordt een organisatie aangeraden rekening te houden met diversiteit in maatschappij, milieu, wetgeving, politiek en organisatie evenals met verschillen in economische omstandigheden. De toepassing behoort in overeenstemming te zijn met internationale gedragsnormen.

ISO 26000 is een richtlijn en géén eisenstellend document en daarom niet geschikt en ook niet bedoeld voor certificatie. De richtlijn ISO 26000 is gemaakt voor organisaties die ondersteuning willen bij het in de praktijk brengen van MVO. Vanuit de wens hun steentje bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Organisaties kunnen met een zelfverklaring aantonen dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen.

ISO 26000 benoemt zeven generieke MVO-principes.

Deze principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere activiteit van een organisatie. Het gaat om de volgende principes:

 1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen);

 2. Transparantie;

 3. Ethisch gedrag;

 4. Respect voor stakeholderbelangen;

 5. Respect voor wet- en regelgeving;

 6. Respect voor internationale gedragsnormen;

 7. Respect voor mensenrechten.

Waarom ISO 26000?

Over de internationale MVO-richtlijn ISO 26000 wordt veel gesproken. Maar is dit relevant voor uw bedrijf?

De internationale ISO 26000 norm biedt richtlijnen aan alle soorten organisaties, ongeacht hun grootte of locatie, betreffende:

 1. begrippen, termen en definities met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid;

 2. de achtergrond, trends en kenmerken van maatschappelijke verantwoordelijkheid;

 3. principes en werkwijzen met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid;

 4. de kernthema's en onderwerpen van maatschappelijke verantwoordelijkheid;

 5. het integreren, implementeren en bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijk gedrag in de hele organisatie, en het via beleid en werkwijzen van de organisatie overdragen op haar invloedssfeer;

 6. het identificeren en betrekken van stakeholders;

 7. het communiceren van verplichtingen, prestaties en overige informatie met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vijf goede redenen om met ISO 26000 aan de slag te gaan:

 1. De MVO-paraplu: Veel bedrijven doen al op één of andere manier aan MVO, maar meestal zijn het losse activiteiten. De samenhang ontbreekt. ISO 26000 is een integrale aanpak van MVO; het geeft u een helder overzicht van uw MVO-inzet.

 2. Focus in MVO-activiteiten: Elk bedrijf heeft zijn eigen MVO-profiel. Thema’s die voor het ene bedrijf belangrijk zijn, zijn bijzaak voor een ander. Waar is voor uw bedrijf veel duurzaamheidswinst te halen? ISO 26000 helpt bij het aanbrengen van focus in MVO-activiteiten.

 3. Aan de slag: Weten aan welke maatschappelijke thema’s u een bijdrage wilt leveren is één ding. Zorgen dat dit in alle bedrijfsactiviteiten gebeurt, is een tweede. ISO 26000 helpt bij het implementeren van MVO met tips en trucs voor het creëren van draagvlak, het meten en evalueren van MVO-prestaties en nog veel meer.

 4. Dezelfde taal: Er bestaan veel verschillende stappenplannen en richtlijnen voor MVO. Dat kan tot spraakverwarring leiden. ISO 26000 is een internationale richtlijn, waaraan 94 landen hebben meegewerkt. In internationale handelsrelaties is het makkelijk als we allemaal dezelfde taal spreken.

 5. Geloofwaardigheid: Steeds meer afnemers vinden duurzaamheid van hun inkopen belangrijk. Dit zie je op de zakelijke markt en op de consumentenmarkt. Om in te spelen op deze vraag, is het belangrijk te laten zien wat u aan MVO doet. Met ISO 26000 vergroot u de geloofwaardigheid van uw MVO-communicatie.

Implementatie ISO 26000

U heeft de keuze gemaakt dat u wat met MVO wilt doen, alleen bent u op zoek naar handvatten om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. ISO 26000, en specifiek hoofdstuk 7, geeft u handvatten om deze stappen te zetten.

Hoe een organisatie dat moet doen, laat ISO 26000 redelijk vrij. Wel geeft de richtlijn aan dat, waar gewenst en mogelijk, aangesloten moet worden bij bestaande systemen (kwaliteit, milieu etc.) en structuren en aanpakken die in het verleden hebben gewerkt om veranderingen door te voeren.

Welke stappen zijn nodig om MVO te implementeren?

• Verkrijgen van commitment; zorg voor commitment in zowel de top als de algehele organisatie om MVO te implementeren.

• Inventariseer wat belanghebbenden verwachten: Wat verwachten belanghebbenden en de maatschappij van de organisatie ten aanzien van MVO en het ondernemen van acties in haar invloedssfeer.

• Vertaal het beleid naar de praktijk: Veranker de visie, de missie en de doelen in de bestuurs- en besluitvormingsstructuur (governance) van de organisatie en in de dagelijkse activiteiten en processen ('Walk your talk').

• Wees transparant: Laat zien welke doelen je als organisatie hebt gesteld, hoe en in welke mate deze verwezenlijkt zijn en welke bijstellingen en/of acties nodig zijn om verbetering te bewerkstelligen.

Wat is de toegevoegde waarde van MVO?

• Vergroten van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van MVO-activiteiten;

• Bevorderen van het imago en de reputatie van een organisatie;

• Verbeteren van de concurrentiepositie;

• Verbeteren van de relatie met stakeholders;

• Verhogen van de loyaliteit van werknemers;

• Betere mogelijkheden om nieuwe werknemers, klanten en investeerders aan te trekken en te behouden.

Wat zijn de voordelen van ISO 26000?

• Wereldwijd dezelfde taal, terminologie, concepten en definities;

• Praktische toepasbare MVO-principes;

• Praktische richtlijnen voor implementatie MVO;

• Hulp bij het vaststellen van de prioriteiten van MVO;

• Goed toe te passen in combinatie met bekende managementsystemen (zoals ISO 9001, ISO 14001).

Erkenning ISO 26000

U wilt uw klanten en leveranciers laten zien dat u met MVO bezig bent, of de overheid. En hoe kunt u aan andere stakeholders laten zien hoe MVO u bent?
ISO 26000 is een richtlijn en daarom niet geschikt en ook niet bedoeld voor certificatie. Toch is er een toenemende behoefte bij organisaties om kenbaar te maken dat zij ze met MVO bezig zijn en ISO 26000 toepassen.

NEN heeft daarom, in samenwerking met haar stakeholders, een aantal producten ontwikkeld waarmee u kunt laten zien dat u bezig bent en wat u met MVO doet.

Zelfverklaring ISO 26000

Met NPR 9026 'Handleiding zelfverklaring ISO 26000' en de MVO Zelfverklaring ISO 26000 kunnen organisaties laten zien dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen. Uw organisatie kan dus via een zelfverklaring aangeven dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

De zelfverklaring is onder begeleiding van NEN en in samenwerking met MVO Nederland ontwikkeld door een commissie waarin onder andere VNO-NCW, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, FNV Vakcentrale, Goede Waar & Co en het MVO-platform zitting hebben.

Publicatieplatform zelfverklaring ISO 26000

Het Publicatieplatform ISO 26000 biedt een centraal overzicht van zelfverklaringen en onderbouwende rapportages die aan de hand van NPR 9026 zijn opgesteld. Voor bedrijven een mogelijkheid om zich met hun prestaties te profileren. Voor overheden, klanten en andere stakeholders een makkelijk vindbaar en toegankelijk overzicht dat de ambities van organisaties weerspiegelt.

De Rijksoverheid stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Rijksoverheid helpt bedrijven die hulp nodig hebben bij maatschappelijke verantwoord ondernemen. Dat betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

De Rijksoverheid stimuleert bedrijven met MVO aan de slag te gaan.

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van MVO. Zij houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te scheiden of gehandicapten in dienst te nemen.